Home

Competente generale si specifice gradinita

Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Comunicare în limba română jalonează achiziţiile elevului pentru întregul ciclu primar. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelo Competente generale, specifice şi activităti de invatare 5-8 . 17 octombrie 2010, 13:14. 5 stele | 1 review. Atasez din nou competentele generale, specifice şi activitatile de invatare numerotate spre a fi mai usor de integrat in planificar Competenţele specifice sunt deduse din competenţele generale şi sunt vizate pe parcursul clasei pregătitoare; formulările atitudinale sunt urmărite însă pe întregul ciclu, fiind susţinute de activităţi diferite de la o clasă la alta. Sugestiile metodologice au rolul de a orienta profesorul în organizarea demersulu

Competente generale, competente specifice, continuturi . 26 septembrie 2016, 21:14. 0 stele | 0 review-uri. Competente generale, competente specifice, continuturi pentru clasa a III- Competente generale-competente specifice-criterii de notare. 12 martie 2012, 22:22. Document de analiza intre competentele generale-competentele specifice-criteriile de notare. Materiale formare | Competenţe Competente şi abilități sociale. Competențe şi aptitudini organizatorice. aplicarea programelor de instruire/ educație și criteriile de operaționalizare a competențelor generale, a competențelor specifice și a competențelor-cheie precizate în programele școlare în vigoare.. Competenţele specifice detaliază competenţele generale şi sunt asociate, pentru fiecare clasă, unor domenii, capitole şi teme specifice fiecărei discipline şcolare. Sistemul de competenţe specifice - conţinuturi este prezentat în fiecare programă şcolară şi nu le mai reproducem aici Competente generale. Competente specifice si continuturi. Valori si atitudini. Sugestii metodologice. Competentele generale se definesc pe disciplin a de studiu, avand un grad ridicat de generalitate si de complexitate; competentele generale orienteaza demersul didactic catre achizitiile finale ale elevului

Obiectivele cadru - sunt obiective cu grad ridicat de generalitate si de complexitate, care se refera la formarea unor competente si atitudini specifice disciplinei si sunt urmarite de-a lungul mai multor ani de studii. Ele se stabilesc in mod unic, la nivel national si sunt cuprinse in programele scolare competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a. 3). Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. VII. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ulu

Competenţele generale ce se urmăresc a fi formate la elevi pe parcursul învăţământului de şcolaritate precum şi competenţele specifice fiecărui an de studiu, derivate din acestea, se stabilesc pornind de la modelul de generare prin gruparea categoriilor de concepte operaţionale în funcţie de dominantele avute în veder Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro (finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete / operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice. obiectivele instruirii practice si evaluarii: competente generale, competente specifice, unitati de competenta, competente; proiectarea curriculumului optional si in dezvoltare locala. Stabilirea corespondentelor dintre competentele de executie si sociale si continuturile de instruire

Competente generale, specifice şi activităti de invatare 5

 1. Educație fizică și sport - clasele a V-a - a VIII-a 4 Competenţe generale 1. Utilizarea efectelor favorabile ale educaţiei fizice şi sportului în practicarea constantă a exercițiilor fizice, pentru optimizarea stării de sănătate 2. Utilizarea achiziţiilor specifice educaţiei fizice şi sportului î
 2. obiectivele educatiei centrate pe competente. Download. realizată de B. Bloom a dat un impuls si a încurajat aceasta direcţie,deşi nu s-a aflat la originea ei. între 1970 - 1992, obiective generale şi obiective specifice, între 1992 - 2000 şi obiective - cadru şi obiective de referinţă, după 2000). Modificarea de ordin.
 3. antele, specializările, avute în vedere

Competente generale, competente specifice, continuturi

6). Finalitatile, strategiile si formele de evaluare ale educatiei moral - civice si religioase in gradinita XX Creativitate, inovatie si educatie in contextul proiectelor europene 1. Creativitate- concept, modele explicative 2. Tehnici specifice de stimulare a creativitatii la prescolar obiective generale şi obiective specifice, între 1992 - 2000 şi Proiectul: Competente crescute pentru cadrele didactice!, M1. Proiectarea și implementarea curriculumului centrat pe competențe, disciplina 4-derivarea competențelor -cheia aplicării noilor programe școlare,. Competente fizice ale unui prescolar. La 2 ani. - merge singur si poate sta pe varfuri. - se catara pe mobila si incepe sa alerge. - poate construi un turn din 6 sau mai multe piese. - poate sa scoata obiectele dintr-un cos. La 3 ani. - poate sa urce si sa coboare scari, alternand piciorusele. - loveste, se catara, alearga si pedaleaza pe. competente generale si specifice; temporalitate; masurabilitate s.a. 2. Operationalizarea obiectivelor educationale. Concept, model, relevanta practica, limite. Aplicatii pentru principalele tipuri de activitati in invatamantul prescolar. VII. Modalitati specifice de organizare a continuturilor in structura curriculum-ulu Fiind prezentate pe domenii, acestea capata si note de specificitate C. Competente conexe obiectivelor generale / specifice, competente ce pot sta la baza elaborarii obiectivelor operationale pentru fiecare activitate ce le vizeaza. A. Cerinte ale invatamantului primar I. Dezvoltare fizica armonioasa. 1

Competente generale-competente specifice-criterii de

competente generale si specifice. 14 septembrie 2009, 20:30. 0 stele | 0 review-uri. aici sunt competentele care in planificarea de la cls. V sunt doar numerotate. Învăţământ gimnazial - Matematica - Planificări - Clasa a 5-a; maridem. 20 materiale Competente specifice. Continuturi. Nr. de ore. Saptamana. Observatii. Mediul inconjurator - probleme generale si teoretice. Factorii geoecologici. Notiuni introductive si probleme teoretice. Factorii geoecologici - abiotici, edafici, geomorfologici, biotici, omul si activitatea antropica. Apreciere orala. Structura si tipologia mediulu - Abilitatea de a folosi discipline specifice ingineriei mecanice, si a altor discipline de baza relevante formarii profesionale; - Abilitatea de a identifica formula si rezolva problemele obisnuite din ingineri

Competențele specifice ca element de bază urmărit în

competenţelor generale şi specifice din programele şcolare. ghiduri metodologice generale (în anul 2001), coordonate de Consiliul Naţional pentru Curriculum. (în parteneriat cu structuri educaţionale competente). Acest program de cercetare - inovare - dezvoltare este destinat atât construirii unor structuri. CRITERII GENERALE ȘI SPECIFICE DE ÎNSCRIERE A COPIILOR ÎN GRĂDINIȚĂ Conform adresei M.E. nr.28269/27.04.2021 criteriile generale de departajare sunt: Copilul este orfan de ambii părinți (copilul provine de la o casă de copii/un centru d competenţe generale şi specifice pentru societatea actuală, oferind activităţi de învăţare, conţinuturi şi sugestii metodologice utile pentru realizarea profilului de formare al absolventului de gimnaziu, conform descriptivului competenţei digitale. Programa valorifică totodată şi rezultatele unor activităţi recente de. page 1 of 2 criteriile de departajare generale Şi specifice pentru Înscrierea Ȋn structurile de ȊnvaŢamant preȘcolar a colegiului naŢional garabet ibraileanu iaŞi În anul Școlar 2020-2021 În cazul existenȚei mai multor solicitĂri decÂt numĂrul de locuri aprobate pentru Înscrierea copiilor În Ȋnvatamantul preŞcolar În anul Școlar 2020 Competenţele generale vizate la nivelul disciplinei Muzică şi mişcare jalonează achiziţiile de cunoaştere ale elevului pentru întregul ciclu primar. Competenţele specifice sunt derivate din competenţele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora şi se formează pe durata unui an şcolar. Pentru realizarea competenţelo

Competențele specifice sunt competențe derivate din competențele generale, reprezintă etape în dobândirea acestora și se formează pe durata unui an școlar. Pentru realizarea competențelor specifice, în programă sunt propuse exemple de activități de învățare care valorifică experiența concret sunt structurate pe: competențe profesionale generale, specifice și competențe transversale. A. Competențe generale: Specialistul în cercetare medicală va deține în portofoliul său profesional următoarele competențe generale: 1. Capacitatea de analiză și sinteză, aplicabilă în orice context profesional și social

Recomandari Metodologice Cu Privire La Aplicarea

Programa Scolara - Document Curricula

De la competențe specifice la obiective operațional

 1. Se pot imparti la randul lor in competente generale si competente specifice. Competente generale, Absolventii acestui program de Master SIM vor dobandi competente generale printr-o pregatire aprofundata in domeniul tehnologiilor informatice de conducere a proceselor si structurilor discrete complexe, cu dezvoltare sistematica de aplicatii.
 2. - obiectivele generale - detaliaz scopurile în concordan cu profilul absolventului - obiectivele specifice - pe ani úcolari/universitari, pe discipline/grupuri de discipline - obiective opera ionale (concrete) - pe unit i de con inut, pe situa ii sau activit i de înv ar
 3. criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor. Menționăm că unităţile de învăţământ preșcolar particular vor afişa și informații privind statutul grădiniței respectiv: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar.
 4. curriculară, obiectivele generale urmărite prin implementarea programului COMPETENŢE CHEIE TIC ÎN CURRICULUMUL ŞCOLAR sunt: − Să identifice motivaţia pentru care este necesară utilizeze să folosească TIC în educaţie; − Să identifice instrumente TIC specifice disciplinei
 5. istrate sau aflate sub autoritatea Ministerului Educatiei Nationale, precum şi celor cu profil de educatie şi.

Propunere pentru Cadrul de competențe generale și specifice pentru administrația publică. În cadrul proiectului Dezvoltarea unui sistem de management unitar al resurselor umane din administrația publică - SIPOCA 136, a fost dezvoltat modelul cadrului de competențe generale și specifice pentru administrația publică Cadrul de competenţe (generale, funcționale și specifice) - valorificarea corectă a resursei umane din administrație. Competențele generale ne arată ce anume să așteptăm de la fiecare funcționar public, indiferent de instituția în care se află sau de nivelul său ierarhic Cu toate că programele şcolare au incluse la finalităţi competenţele generale şi competenţele specifice, totuşi, ele nu oferă reperele metodologice necesare formării, dezvoltării şi evaluării competenţelor de către elevi, cu ajutorul profesorilor. Competente generale si competente specifice. 1.4.2. Competente si subcompetente.

(Pdf) Pedagogie Gradul Didactic Ii Specializarea

COMPETENTE GENERALE 1. lJtilizarealimbaiului de specialitate in rela{iile de comunicare. 2. Valorificarea informa{iilor, metodelor gi mijloacelor specifice educa{iei frzice qi sportului, in vederea optimizdrii stdrii de sdndtate qi a dezvoltdriifrzice armonioase. 3. rJttlizarca cunogtinlelor, metodelor gi mijloacelor specifice activitĂȚi Și competenȚe specifice clasei pregĂtitoare În cadrul clasei pregătitoare elevii își vor dezvolta capacitatea de a comunica, vor învăța să observe mediul înconjurător și să interacționeze cu ceilalți copii și cu adulții prin jocuri didactice, activități în echipă competenţelor specifice, reprezentând etape/ pietre de temelie în achiziţionarea/ construirea acestora. Unitățile de competențe se formează și se dezvoltă pe parcursul modulelor, anilor de studii. Curriculumul propune o nouă formă de organizare a unităților de competențe - matricea generativă a unităților de competențe In Modelul de Competente in Resurse Umane vei gasi definitiile generale ale ariilor de HR si a competentelor specifice fiecareia (sau subcompetente), descrise prin indicatori de prezenta a competentei respective; 'batut in cuie' - asa cum piata evolueaza si schimbarile cerintelor business-ului se schimba din ce in ce mai des. De aceea.

Iata ce inseamna a avea competente sociale: Capacitatea de a lua singur decizii si de a prezenta alegerea altor oameni cu posibilitatea de a o modifica in situatia in care ceilalti ofera sugestii foarte bune. A-si exprima sentimentele atat pozitive, cat si pe cele negative intr-o maniera clara, fara insa a le directiona spre cineva (a nu-si. www.isj.gl.edu.r 17.C.5.Curata si dezinfecteaza zilnic ori de cate ori este nevoie baile,WC-urile cu materiale si ustensile folosite numai in aceste locuri; 17.C.6.Raspunde de curatenia si dezinfectia sectorului repartizat respectand Ordinul 261/06.02.2007; 17.C.7.Respecta si aplica normele prevazute in Ordinul MSF nr 185/ 2003 privind asigurarea curateniei 2 Decizia Directorului privind organizarea,implementarea si mentinerea unui sistem de control managerial 5 3 Anexa nr.1-Componenta Comisiei de monitorizare ,coordonare si indrumare metodologica a dezvoltarii sistemului de control intern managerial 6 4 Lista obiectivelor generale si specifice

Citește mai mult: Competente generale si specifice ale personalului didactic Codul manierilor în afacerile internaţionale Tipărire Detalii Categorie: Management Publicat: 05 Iulie 2019 Accesări: 318. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) 1. Diferenţele de cultur Activitati la cresa si gradinita. CUNOASTEREA MEDIULUI. Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator precum si stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia - sa cunoasca elemente componente ale lumii inconjuratoare (parti ale corpului uman, ale plantei, forme de relief, reacti Obiective operationale sau competente derivate? de deea_nick » 20 Aug 2015, 15:31. Stimati colegi, ce folositi in proiecte: obiective operationale sau competente derivate? In programa sunt competente generale, specifice , dar cele care vizeaza lectia sunt ob. operationale sau competente derivate ( care se formeaza cu infinitivul lung) Ce sunt strategiile si de ce sunt necesare. Abordarea strategica a managementului organizatiilor. Concepte fundamentale pentru planificare si management strategic (competente generale si specifice, avantaje competitionale, pret, diferentiere, segment de piata, indicatori, tinte) Planificarea strategica I: matricea scopuri, obiective tinte

evaluarea si asigurarea calitatii in curs de implementare in Gradinita nr.4 si este elaborat dupa o ampla documentare si numeroase perfectionari in domeniul calitatii. Manualul este sustinut de proceduri generale,specifice si de lucru,in curs de perfectare si de documentele legislative in vigoare,pe baza carora functioneaz Domeniul OM SI SOCIETATE - grupa mijlocie. Cristina Beldianu, Estera Tintesan. 9,90 lei 5,94 lei. 100 în stoc. SKU: 9786067531350 Categorii: CAIETE GRADINITA, CARTI PENTRU PRESCOLARI SI SCOLARI MICI Etichetă: Caiet gradinita grupa mijlocie. Descriere Ministerul Educatiei a stabilit procedurile si calendarul privind inscrierea si reinscrierea in invatamantul prescolar in anul 2018. Reinscrierea copiilor care frecventeaza gradinita in acest an scolar si doresc sa o frecventeze si in anul de invatamant 2018-2019 va incepe pe 7 mai, iar inscrierea copiilor nou-venit 4. Competente generale si competente specifice Competente generale: Aplicarea creativa a tehnicilor de cercetare si rezolvare de probleme de management specifice mediului industrial; Redactarea de studii si rapoarte stiintifice care sa permita valorificarea cunostintelo 21.05.2004 - 01.06.2007. Departament: educatie / training / arte Titlu Job: director gradinita Responsabilitati: Responsabilitatile mele erau cele specifice unui director educational,de coordonarea activitatilor educative si nu numai,de coordonarea si ajutorul educatoarelor in activitatile profesionale, mentinerea unor relatii foarte bune parinte-gradinita

Reînscrierea copiilor care frecventează Școala Gimnazială Alexandru Odobescu, Chiajna, învățământ preșcolar, în anul școlar 2020-2021 și urmează să o frecventeze și în viitorul an școlar, se va desfășura în perioada 17 Mai 2021 - 28 Mai 2021, ora 12.00; . Cererile se pot depune la sediul unității, de luni pănă joi în intervalul orar 8.00 - 16.00, vinerea în. pregatirea studentilor pentru studii masterale si doctorale in domeniul economiei si comunicarii economice. Competente asigurate. Programul de studii Economie Generala si Comunicare Economica va asigura absolventilor sai urmatoarele competente generale si specifice: Competente generale Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar dupa epuizarea criteriilor generale. Orarul reinscrierilor si, respectiv, al inscrierilor va fi stabilit de conducerea unitatii de invatamant si va fi afisat, la loc vizibil, in fiecare gradinita, pentru informarea parintilor si a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (daca. Adaptarea eficienta a copiilor la cerintele din ce in ce mai complexe ale mediului sunt asigurate de dezvoltarea optima a competentelor emotionale si sociale. Competentele sociale se refera la abilitatea copiilor de a forma relatii sociale functionale cu ceilalti copii si adulti din viața lor. Altfel spus, competentele sociale faciliteaza interactiunile pozitive, corespunzatoare normelor.

PROGRAMA Pentru examenul de obtinere a gradului didactic

 1. Gradinita Cu Program Prelungit nr. 8 Iasi. June 3, 2020 ·. ⚠️ ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR ‼️. ÎN PERIOADA 9- 26 IUNIE VA AVEA LOC PRIMA ETAPA DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ. ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, PĂRINȚII CE DORESC, POT DEPUNE CERERILE DE ÎNSCRIERE ÎNSOȚITE DE DOCUMENTELE SOLICITATE LA SEDIUL UNITĂȚII, ZILNIC ÎNTRE ORELE 10-14
 2. anta a varstei prescolare, metoda si mijloc de formare.
 3. COMPETENTE GENERALE : COMPETENTE SPECIFICE :. STRATEGII DIDACTICE : a) Metode de invatamant : b) Mijloace de invatamant : c) Mod de lucru cu copiii : BIBLIOGRAFIE : MOMENTELE ACTIVITATII: 1. Organizarea grupei de copii pentru activitate (se organizeaza materialele necesare desfasurarii activitatii si se asigura linistea) 2

Competente generale 1. Identificarea elementelor si structurilor constructiilor specifice domeniului de căi ferate, drumuri si poduri. 2. Dimensionarea unor elemente de constructii specifice domeniului. 3. Proiectarea tehnologică si economică pentru lucrări de executie a constructiilor. 4 Familiarizarea cu rolurile şi activităţile specifice muncii în echipă şi distribuirea de sarcini pentru nivelurile subordonate. T3. Utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru dezvoltarea personală şi profesională si cunoasterea la nivel mediu a cel putin unei limbi straine de circulatie internationala Inscriere in anul scolar 2020-2021. Reinscriere in anul scolar 2020-2021. Criterii generale si specifice Copiii sunt organizați pe grupe de vârstă omogene, dar nu este exclusă constituirea unor grupe eterogene. Învățământul preșcolar se desfășoară în grădinițe sau în școli (de stat sau private), care au ca secție grupe de învățământ preșcolar, după același curriculum și respectând aceleași standarde naționale Cele 5 competente profesionale care garanteaza succesul in cariera. Cand vine vorba de competente profesionale, multi cred ca numai combinatiile complexe pot avea rezultate spectaculoase. In realitate, mai importante decat abilitatile rare sau speciale sunt anumite competente clasice, in lipsa carora chiar si cele mai bune calitati nu pot fi.

psihopedagogice si sociopedagogice. Competente generale si specifice. Prezenta programa vizeaza cu prioritate dezvoltarea la studenti a urmatoarelor. competente generale si specifice: - Competente metodologice - utilizarea adecvata a conceptelor si teoriilor din. stiintele educatiei, aplicarea conceptelor si teoriilor moderne privind formare - Procedurile generale/specifice si Instructiunile de lucru sunt aprobate de director - Documentele interne (formularele completate) sunt aprobate de functiile si persoanele care sunt nominalizate pe acestea. - Functia si persoana care aproba documentul este nominalizata si semnează pe coperta documentului. 5.5 Codificarea documentelor Concepte fundamentale pentru planificare si management strategic (competente generale si specifice, avantaje competitionale, pret, diferentiere, segment de piata, indicatori, tinte) Impoeranta indicatorilor in evaluarea organizatiilor si planificarea strategica. Diagnoza si Evaluarea organizatiilor si a strategiilor lor anterioare Precizari conceptuale si patru paragrafe: 1.1 Taxonomia obiectivelor educationale in invatamintul prescolar, 1.2 Continuturile specifice activitatilor din gradinita, 1.3 Elemente constitutive ale strategiei didactice in invatamintul prescolar si 1.4 Matricea obiectiv-continuturi-strategii; concluzii, bibliografie si anexe In situatia in care intr-o gradinita numarul cererilor de inscriere este mai mare decat numarul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale (stabilite de Ministerul Educatiei) si criterii de departajare specifice (elaborate de fiecare unitate de invatamant prescolar)

Competente generale si specifice ale personalului didactic Tipărire Detalii Categorie: Management Publicat: 05 Iulie 2019 Accesări: 245. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) Competente teoretice şi metodologice: - utilizarea adecvata a conceptelor şi teoriilor din ştiintele educatiei Competente specifice: Capacitatea de a concepe, selecta si preda exercitii specifice educatiei fizice scolare si mijloace specifice ramurilor de sport la nivel de copii, juniori; Capacitatea de a proiecta si programa sisteme de exercitii/programe de pregatire in vederea influentarii pozitive a dezvoltarii fizice precum si cresterea.

generale, utile în mai multe tipuri de activități, cum ar fi: inteligența, dexteritatea, respective, aptitudini specifice, utile în anumite domenii de activitate, cum ar fi aptitudinile muzicale, tehnice, sportive, etc. Aptitudinile sunt înnăscute dar nu pot fi descoperite altfel decât prin experimentare și În ceea ce priveşte funcţiile specifice evaluării, acestea privesc, pe de o parte, cadrul didactic, pe de altă parte, elevul / preşcolarul. Din perspectiva preşcolarului evaluarea îndeplineşte următoarele funcţii: - de informare, - motivaţională, - de selecţie, - de reglare şi autoreglare, - de certificare +-Gradinita. Activitati practice. Cunoasterea mediului. Engleza. Germana. Limba si comunicare. Matematica . Om si societate. Romana. Stiinte Lucrarea ajuta elevul in dobandirea de competente generale si specifice, pentru un comportament civi.. Editura: Art Educational. Disponibilitate: In stoc

Gradinita 25 Lumea Copiilor Brasov. program prelungit - grupa mică limba română si la grupa germană aplicate, succesiv, criteriile de departajare generale și specifice o criteriile generale sunt următoarele și presupun existența unui document în acest sens Competente generale pe care le vor dobandi copiii: Utilizarea functiilor de baza ale unui computer sau a altor dispozitive digitale, in contexte specifice de invatare; Operarea simpla cu procedee si instrumente de explorare si de creare a unor continuturi informationale digitale in format vizual sau/si audi Competente generale: Receptarea unor mesaje artistice exprimate prin limbaj vizual, in contexte variate; Exprimarea de idei/experiente si emotii/sentimente prin modalitati specifice artelor vizuale; Crearea de obiecte practice si estetice folosind materiale, instrumente si tehnici specifice lucrului manua

Re: diferenta dintre competente si obiective de pucheadorel » 30 Oct 2010, 09:46 Sincer, mie mi s-a părut că răspunsul domnului Emil Onea a fost destul de concludent și relevant la subiectul propus Competenţe specifice ale disciplinei Religia Ortodoxă. Primul an de studiu. 1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu şi a Bisericii Sale pe baza Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii. 1.1. Nominalizarea unor învăţături de credinţă despre existenţa lui Dumnezeu; 1.2 Criterii si sisteme de referinata in clasificare: macro - micro (finalitati de sistem - finalitati de proces); grad de generalitate (obiective generale specifice / intermediare; obiective - cadru, obiective de referinta; concrete / operationale); continut psihologic (obiective cognitive afective psihomotorii) competente generale si specifice.